First Time User Dashboard Walkthrough

https://www.youtube.com/watch?v=wa_YUsiUAX4